Rezolucja I Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowiskowej „Jakiej psychiatrii potrzebujemy?”

Date:

Share post:

Jako uczestnicy I Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowiskowej jesteśmy przekonani, że podstawą planowania i wprowadzania działań związanych z reformą systemu opieki psychiatrycznej w naszym kraju musi być równoprawny dialog pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Biurem ds. Pilotażu NPOZP, NFZ a partnerami społecznymi takimi jak PTPŚ czy PTP.

Odwołując się do wieloletniej tradycji polskiej psychiatrii humanistycznej i środowiskowej oraz debat prowadzonych w trakcie konferencji „Jakiej psychiatrii potrzebujemy?” uważamy, że racjonalna i skuteczna kontynuacja reformowania polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego wymaga przede wszystkim:

 1. Zapewnienia bezpiecznego poziomu finansowania opieki psychiatrycznej na poziomie 6% udziału w budżecie przeznaczonym na opiekę zdrowotną.
 2. Wyodrębnienia gospodarki finansowej i autonomii CZP w ramach podmiotu leczniczego.
 3. Utrzymania terytorialnej odpowiedzialności CZP za zdrowie psychiczne jasno zdefiniowanej lokalnej społeczności.
 4. Tworzenia nowych CZP powinno utrzymać ogólną zasadę „jeden podmiot – jedno centrum” z uwzględnieniem w pierwszej kolejności oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych.
 5. Wprowadzenia obowiązku zatrudnienia w CZP asystentów zdrowienia.
 6. Utrzymania obowiązku świadczenia pomocy doraźnej w CZP wyłącznie w warunkach szpitalnych.
 7. Wdrażania i konsekwentnego zrealizowania do 2027 roku strategii deinstytucjonalizacji opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zapisanej w dokumencie „Zdrowa Przyszłość” (Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030, przyjętym przez Radę Ministrów w drodze uchwały w dniu 27 grudnia 2021 r.), w szczególności stworzenia obejmującej całą Polskę sieci oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych.

Uczestnicy konferencji „Jakiej psychiatrii potrzebujemy?” Warszawa 10.09.2022

Resolution of the 1st Conference of the Polish Association of Community Psychiatry
„What kind of psychiatry do we need?”

As participants of the 1st Conference of the Polish Association of Community Psychiatry, we are convinced that the basis for the planning and implementation of measures related to the reform of the psychiatric care system in our country must be an equal dialogue between the Ministry of Health, the Pilot Office of the National Mental Health Program (NPOZP), the National Health Fund(NFZ) and social partners such as the Polish Association of Community Psychiatry(PTPŚ) and the Polish Psychiatry Association (PTP).

Referring to the long-standing tradition of Polish humanistic and community psychiatry and the debates during the „What kind of psychiatry do we need?” conference, we believe that
a rational and effective continuation of the reform of the Polish mental health care system requires first and foremost:

 1. Ensuring a secure level of funding for psychiatric care at 6% share of the healthcare budget.
 2. Separation of the financial management and autonomy of the Mental Health Centers (MHCs) within the treatment entity.
 3. MaintainingMHCs’ territorial responsibility for the mental health of a clearly defined local community.
 4. Creation of new MHCs, maintaining the general principle of 'one entity – one center’, with priority given to psychiatric wards in general hospitals.
 5. Making the employment of Recovery Assistants in MHCs mandatory.
 6. Maintaining the obligation to provide acute care in MHCs only in a hospital setting.
 7. Implementing and consistently operationalizing by 2027 the strategy of
  de-institutionalization of care for people with mental disorders, described in the document „Healthy Future” (Strategic framework for the development of the health care system for 2021–2027, with 2030 perspective, adopted by the Council of Ministers by resolution on 27 December 2021), in particular creating a nationwide network of psychiatric wards in general hospitals.

Participants of the conference „What kind of psychiatry do we need?”,Warsaw, 10.09.2022

/

# # #

OGŁOSZENIA I REKLAMY

The gallery was not found!
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

REKLAMA

OSTATNIO DODANE

Co to jest „psychiatria środowiskowa”?

Jacek Wciórka Jestem przekonany, że termin „psychiatria środowiskowa” ma istotne znaczenie dla psychiatrii, udziałowców i odbiorców jej działań, a...

Nowe ostrzeżenie dotyczące walproinianów

W sierpniu 2023 roku Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii Europejskiej Agencji Leków (...

Rapsodie o miłości, spotkaniu i byciu przeciwnikiem w psychiatrii

Friedrich Leidinger, Thomas Feld Artykuł analizuje możliwość miłości w psychiatrii na tle jej historii, tendencji do uprzedmiotowienia i wykluczenia...

Po co psychiatrom „psychiatryzacja”?

Timo Beeker, Sanne te Meerman, Anna Witeska-Młynarczyk Anna Witeska-Młynarczyk: Na ostatniej Światowej Konferencji Psychiatrycznej – która odbyła się w...